Algemene Voorwaarden

Versie geldig vanaf 17 november 2012 

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met HeTo voor zover daarvan niet uitdrukkelijk

schriftelijk is afgeweken. 

1.2 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien HeTo voor de uitvoering van

alle overeenkomsten derden dient in te schakelen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door

HeTo erkend. 

1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de

Overeenkomst. 

1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig

van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat

geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

1.6 Bij 2de hands goederen kan het artikel enigzins afwijken. Daarom is het van belang om dit zeker te checken voor men een artikel

koopt.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door HeTo 

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden HeTo eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door HeTo

of een door HeTo verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn

HeTo en afnemer hieraan gebonden. 

2.4 Aanbiedingen van HeTo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

2.5 HeTo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging 

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW). Let wel op dat sommige 2de hands

maaiers/artikelen onder de margeregeling kunnen vallen 0%. In de webshop telt hij wel BTW, maar dit is dan ook niet altijd correct.

Indien u wilt weten of het over een marge artikel gaat, dan graag per mail of telefonisch contact.

3.2 HeTo garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is

van wettelijke regelingen en/of bepalingen. 

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de

overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

Artikel 4. Aflevering 

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 1-3 werkdagen na bestelling en betaling verzonden. Voor het

verzenden van bestelde zaken kan HeTo verzendkosten in rekening brengen. Als u iets uit onze onderdelenshop besteld zullen deze via

de post aan u verzonden worden. Indien u een maaier geleverd wilt hebben, dan is dit altijd in overleg met ons. De levering van bestelde

zaken vindt plaats op het bij HeTo bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich

op het afleveradres bevindt. 

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft

op basis van de wet. 

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering,

zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. 

4.4 Aan de leveringsplicht van HeTo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HeTo geleverde zaken een keer aan de

afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot

volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. 

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of

teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding

van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.6 Wij vragen voor de artikelen tot 25 kg vaste verzendkosten, boven de 25 kg zal een bedrag met de klant afgesproken worden. Indien de klant niet 

accoord is met de leverkosten kan hij de aankoop annuleren. Helaas als men betaald via Visa, zullen hiervan de kosten, die betaald moeten worden aan 

de externe partij, in rekening gebracht worden.

Artikel 5. Levertijd 

5.1 Een door HeTo opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde

gegevens in het bezit van HeTo zijn, waarna HeTo zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. 

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal HeTo (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste

binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om

andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument

(opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en

ingebrekestelling te annuleren. 

Artikel 6. Ontbinding 

6.1 Onverminderd de rechten van HeTo op basis van de wet is HeTo gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke

verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding

jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan HeTo omstandigheden ter kennis komen die HeTo goede grond

geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien HeTo bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd

heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van

faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit

daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen. 

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan HeTo zich bij de uitvoering van de

overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel

dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is HeTo

bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij HeTo, indien er sprake is van een

consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te

ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien

de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan HeTo heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is

gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij

HeTo. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld

door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de

afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende

documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn

geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt HeTo

na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen

na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

De administratieve kosten door betaling met Visa, zullen wel in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Overmacht 

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden,

waarop HeTo geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt

tot werkstaking bij HeTo en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer

en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. 

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HeTo

de verbintenis had moeten nakomen. 

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door HeTo niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn

beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

7.4 Indien HeTo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar

verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare

deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 8. Garantie 

8.1 HeTo biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder

evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. 

8.2 HeTo is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de

afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd,

ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan HeTo) deze gebreken onmiddelijk

schriftelijk te melden aan HeTo. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2

maanden na levering aan HeTo schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking

(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot

reclameren en terugzending geheel vervallen. 

8.4 Indien klachten van de afnemer door HeTo gegrond worden bevonden, zal HeTo naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos

vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid

van HeTo en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan

wel (naar keuze van HeTo) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van HeTo gedekte

bedrag. Iedere aansprakelijkheid van HeTo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

8.5 HeTo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-

leidinggevend personeel. 

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens HeTo in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft

gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden

zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HeTo en/of gebruiksaanwijzing op de

verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of

zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

Artikel 9. Betaling 

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden op het moment van de bestelling. Levering geschiedt zodra het

totale bedrag is betaald.Betaling vindt dus vooraf plaats. 

9.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van HeTo en de

verplichtingen van de afnemer jegens HeTo onmiddellijk opeisbaar. 

9.3 Indien HeTo haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde

aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro. 

9.4 Indien HeTo kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor

vergoeding in aanmerking. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 De eigendom van alle door HeTo aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij HeTo zolang de afnemer de vorderingen

van HeTo uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de

verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de

vorderingen van HeTo wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen

vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

10.2 De door HeTo geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te

bezwaren. 

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan HeTo of een door HeTo aan te stellen derde om,

in alle gevallen waarin HeTo haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen

bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen

gelden, is de afnemer verplicht HeTo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,

ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan HeTo. 

Artikel 11. Privacy 

11.1 HeTo respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze

website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door HeTo niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op

een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van HeTo kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de

bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen HeTo (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de

bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor

analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van HeTo. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

HeTo is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het

openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand

die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van HeTo, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade

kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. HeTo is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te

goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 

11.3 HeTo verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te

kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de

online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor HeTo geen onevenredige inspanning of kosten vergt. 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten 

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van

intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door HeTo geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten,

octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij HeTo en/of haar leveranciers. 

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens

van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 

Artikel 13. Toepasselijk recht 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HeTo is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het

Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 14. Geschillen 

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar HeTo. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit

om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur. 

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de

geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het

geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Scroll naar boven
× Hoe kan ik je helpen?